Byggemodning af 5 byggegrunde i Sørup

Byggemodning af Råbjergvej etape 3 i Sørup. Der etableres 5 nye byggegrunde sydvest for etape 1 og 2. Der etableres én stamvej, der fortsættes fra forgående etape 2, og én efterfølgende lukket stikvej. Der etableres ny separatkloak samt rørbassin i området med afledning til det eksisterende system ved Råbjergvej etape 2.

Kloakering:

 • Etablering af hovedledninger og brønde
 • Etablering af rørbassin
 • Montering af vandbremse med afløb på 5 l/s i ø1250 bt. brønd inkl. gribeklo.
 • Etablering af stikledninger samt skelbrønde

Hertil skal tilføjes alt følgearbejde som f.eks.:

 • Tilslutning til eksisterende separatsystem
 • Rydning af beplantning, rødder mv.
 • Nedtagning, depotsætning og genetablering af div. skiltning, gadeinventar, lysmaster m.v.
 • Afvandingsarbejder: ca. 140 lbm spildevandsledning i ø160 PVC, SN8 og regnvandsledning i ø160 PVC, ø315 PP, inkl. 50 lbm ø1200 rørbassin i beton.
 • Udførelse af spuling og TV-inspektion

Vejanlæg:

 • Asfaltarbejder: Anlæg af stam- og stikvej.
 • Brolægning: kantsten langs kørebane.
 • Udstyr: Gadelys. Skiltning. Kørebaneafmærkning.
 • Beplantning: Græssåning.
 • Jordarbejder: Muldafrømning og udlægning, råjordsarbejde, afretning, grusarbejder mv.
 • Etablering af jordvold med overskudjord/-muldjord
 • Vejafvandingsanlæg

Kontakt

HMN Entreprenøren A/S
Telefon: 96 66 88 00
E-mail: info@hmn-as.dk

Himmerlandsvej 16B
9670 Løgstør